Regulamin Wydałem

 

Regulamin zakupów

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów produktów za pośrednictwem sklepu internetowego Wydałem, działającego pod adresem https://wydalem.com/, zwanego dalej “Sklepem” prowadzonego przez:

Wydałem  Wojciech Sosnowski, ul. Hieroglif 1d / 5 01-972 Warszawa,
NIP: 5262564947  Regon: 147268160
e-mail: support@wydalem.com

Przyjmowanie i realizacja zamówień :

Sklep prowadzi sprzedaż przy wykorzystaniu sieci Internet.
Zamówienia są przyjmowane poprzez strony internetowe Sklepu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Zamówienie w Sklepie może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Zamówienie zostaje złożone po przedłożeniu wypełnionego formularza zamówień przez Klienta. Sklep akceptuje przyjęcie zamówienia wysyłając potwierdzenie na adres e-mail podany przez Klienta.
Klient klikając na przycisk „kupuje i płacę” wiąże dobra w koszyku.
Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.

Potwierdzenie zamówienia

Potwierdzenie zamówienia odbywa się równocześnie z przyjęciem zlecenia natychmiast po wysłaniu automatycznego e-mail.
Za pomocą potwierdzenia e-mail zostaje zawarta umowa kupna.
Wraz z potwierdzeniem zamówienia Klient otrzymuje numer zamówienia.
Do zamówień wystawiane są faktury VAT lub pragonu.

Ceny produktów, koszty dostawy

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, odwoływania akcji promocyjnych i wprowadzania w nich zmian bez naruszania praw nabytych przez Klientów do momentu dokonania zmiany.
Informacja o koszcie dostawy jest publikowana w trakcie składania zamówienia (dla każdego produktu umieszczonego w koszyku). Koszt ten doliczany jest do ceny zamawianego produktu. Koszt dostawy dla jednej przesyłki:

Na terenie Polski

a) Kurier – 12,00zł

b) Paczkomat inPost – 12 zł

Poza granicami kraju:

Koszt przesyłki oblicza się automatycznie po wskazaniu kraju docelowego.

Formy płatności

Złożone przez Klienta zamówienie jest natychmiast możliwe do zapłaty.
W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:

a) płatność za pośrednictwem PayU.
Szczegóły dotyczące systemu płatności PayU znajdują się w podanym linku:
https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_pojedynczej_transakcji_platniczej_PayU_2.pdf
Towary, aż do momentu uregulowania płatności, są w pełnej własności sklepu

Reklamacje, rękojmia

Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

Jeśli Klient chce reklamować produkt, należy przesłać oświadczenie reklamacji wraz ze zdjęciem produktu i paragonu/faktury na adres mailowy Sklepu. Po przyjęciu oświadczenia reklamacji przez Sklep Klient powinien odesłać reklamowany produkt na adres wskazany przez Sklep. Klient powinien zachować potwierdzenie nadania przesyłki zwrotnej. Nie są przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem.
Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są oryginalne.

Klient może zgłosić reklamację produktu w przypadku stwierdzenia w dostarczonym produkcie:
a) wad fabrycznych,
b) uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu,
c) niezgodności otrzymanego produktu z zamówieniem,
d) każdej innej niezgodności zakupionego produktu z umową.

Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przyjęcia reklamowanego produktu przez Sklep.
Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad.
b) złożyć oświadczenie o wymianie produktu na nowy.
Klient zobowiązuje się wysłać oświadczenie na adres mailowy Sklepu.
Sklep zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie oświadczenia.
Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Reklamacja może zostać rozpatrzona w następujący sposób:
a) zwrotem kosztów przedmiotu,
lub
b) wymianą produktu na nowy,
lub
c) odrzuceniem reklamacji

Zwrot pieniędzy jest realizowany przelewem na wskazany przez Klienta numer konta bankowego w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji.
Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Koszty wymiany ponosi Sprzedający.
Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a) oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
b) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad.

Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.
Roszczenie Konsumenta o usunięcie wymianie produktu na nowy sprzedanej na produkt wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.
W terminach określonych w punktach 16-17 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

Postanowienia końcowe

W celu poprawnego zapoznania się z asortymentem prezentowanym na stronach Sklepu, a w szczególności w celu poprawnego wyświetlania zdjęć produktów, Klient musi korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych: – Internet Explorer 5.5 lub wyższa wersja, – Google Chrome, – Firefox 3.0 lub wyższa wersja, – Safari 2.0 lub wyższa wersja, – Opera 7.5 lub wyższa wersja oraz minimalnej rozdzielczość ekranu 1024×600 i 24-bitowej palety kolorów.
Informacje zawarte na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT, w przypadku zwrotów i uznanych reklamacji, faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi Klient oświadcza, że podany przez niego w trakcie rejestracji adres e-mail jest adresem do dostarczania faktur, o którym mowa wyżej. Paragon dostarczany jest wraz z produktem przesyłką kurierską.
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez dostarczenie Klientowi faktury VAT kanałami elektronicznymi lub paragonu wraz z wysyłką.
Umowa sprzedaży produktów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Zapisy niniejszego regulaminu w zakresie kosztów transportu oraz zasad obsługi zwrotów i reklamacji dotyczą transakcji realizowanych wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku dostawy produktu poza granice Polski właściwa stawka opłaty transportowej wyświetlana jest przy produkcie na etapie składania zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06 2020.

 

Polityka prywatności

Kim jesteśmy

 

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: wydalem.com
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Wojciech Sosnowski ul. Hieroglif 1d / 5 01-972
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: support@wydalem.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  a)Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  b)Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 

Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 4. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: home.pl

Media

 

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Informacja o plikach cookies

 

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  a) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  b) realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

 

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzianości za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z ekmentów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.

 

Osadzone treści z innych witryn

 

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • banki
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy twoje dane

 

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

 

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

Logi Administratora

 

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem

 

Jakie masz prawa do swoich danych

 

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.